Je bent hier:  startpagina  Cijfers

Cijfers

Vooraf

Dit onderdeel van de website beschrijft in het kort het cijfermateriaal uit het laatst beschikbare jaarverslag (2018-2019).  

Kerncijfers (tot 30 juni 2019)

Balans na winstverdeling op 30 juni 2019 (in miljoen euro)

Tabel nog toe te voegen

Kapitaal en aandelen

Op 30 juni 2019 bedroeg het eigen vermogen van KBC Ancora 2.745 miljoen euro. Het kapitaal van KBC Ancora bedroeg 2.022 miljoen euro en werd vertegenwoordigd door 78.301.314 aandelen.

Deelname in KBC Groep

Op balansdatum bezat KBC Ancora 77.516.380 KBC Groep-aandelen. Dit vertegenwoordigde een participatie van nagenoeg 18,6% in KBC Groep.

Netto-schuldpositie

Op balansdatum bedroeg de netto-schuldpositie (de schulden verminderd met de vlottende activa) van KBC Ancora 343 miljoen euro. De schulden werden in hoofdzaak bepaald door 343 miljoen euro financiële schulden. 

Opbrengsten, kosten

De opbrengsten van KBC Ancora bestaan nagenoeg volledig uit dividenden die zij ontvangt op haar participatie in KBC Groep. De kosten van KBC Ancora bestaan enerzijds uit kosten die exclusief op KBC Ancora betrekking hebben, zoals kosten in het kader van de financiële dienstverlening, kosten gerelateerd aan de beursnotering, kosten inzake het bestuurderschap en kosten van schulden en anderzijds uit werkingskosten in het kader van de kostendelende overeenkomst. KBC Ancora richtte met Cera een kostendelende overeenkomst op met het oog op een kostenefficiënte werking voor beide partijen.

De volgende tabellen geven een overzicht van de evolutie van de opbrengsten en kosten die KBC Ancora de afgelopen boekjaren realiseerde.

 

Kasstromen

Onderstaande tabel geeft een beeld van de kasstromen over de afgelopen boekjaren.

 

Dividend en dividendrendement

Eind augustus 2019 besliste de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutaire bestuurder van KBC Ancora, tot een dividendbeleid waarbij 90% van het voor uitkering vatbare recurrente resultaat van het boekjaar (i.e. na correctie voor eventuele uitzonderlijke resultaten en na verplichte aanleg van de wettelijke reserve) als (interim-)dividend zal worden uitgekeerd. Ten opzichte van de vroegere dividendpolitiek betekent dit een afname met 10%. Hierdoor zullen de uitstaande financiële schulden sneller kunnen afgebouwd worden. Deze aangepaste dividendpolitiek zal voor het eerst toepassing vinden op het interim-dividend dat (behoudens uitzonderlijke omstandigheden) begin juni 2020 zal betaalbaar gesteld worden.

Indien KBC Ancora in een boekjaar geen dividend ontvangt uit haar deelneming in KBC Groep, zal ook KBC Ancora geen dividend uitbetalen. Indien KBC Ancora in een daarop volgend boekjaar opnieuw KBC Groep-dividenden ontvangt, zal haar overgedragen resultaat verrekend worden bij de bepaling van de uitkeerbare winst.

Na toevoeging van het overgedragen resultaat van vorig boekjaar (0,9 miljoen euro), bedroeg het te bestemmen resultaat 254,6 miljoen euro. Aan de Algemene Vergadering van 25 oktober 2019 werd volgende resultaatbestemming voorgesteld:

  • een toevoeging van 12,7 miljoen euro (5% van de winst van het boekjaar) aan de wettelijke reserve
  • een uit te keren winst van 241,2 miljoen euro. Dit bedrag werd op 6 juni 2019 reeds uitgekeerd onder de vorm van een interim-dividend van 3,08 euro per aandeel
  • overdracht van het saldo van 0,7 miljoen euro (0,01 euro per aandeel) naar het volgende boekjaar.