Financiële resultaten

Vooraf

Dit onderdeel van de website beschrijft in het kort het cijfermateriaal uit het laatst beschikbare jaarverslag (2019/2020). 

Kerncijfers (tot 30 juni 2020)

Balans na winstverdeling 

ACTIVA
(in miljoen euro)
3.150 PASSIVA 3.150
Financiële Vaste Activa 3.088 Inbreng 2.022
Vlottende activa 62 Reserves 783
    Schulden 345

Kapitaal en aandelen 

Op 30 juni 2020 bedroeg het eigen vermogen van KBC Ancora 2.806 miljoen euro. Het kapitaal van KBC Ancora bedroeg 2.022 miljoen euro en werd vertegenwoordigd door 78.301.314 aandelen. 

Deelname in KBC Groep 

Op balansdatum bezat KBC Ancora 77.516.380 KBC Groep-aandelen. Dit vertegenwoordigde een participatie van 18,6% in KBC Groep.

Netto-schuldpositie

Op balansdatum bedroeg de netto-schuldpositie (de schulden verminderd met de vlottende activa) van KBC Ancora 283 miljoen euro. De schulden werden in hoofdzaak bepaald door 343 miljoen euro financiële schulden.

Opbrengsten, kosten 

De opbrengsten van KBC Ancora bestaan nagenoeg volledig uit dividenden die zij ontvangt op haar participatie in KBC Groep. 

De kosten van KBC Ancora bestaan enerzijds uit kosten die exclusief op KBC Ancora betrekking hebben, zoals kosten in het kader van de financiële dienstverlening, kosten gerelateerd aan de beursnotering, kosten inzake het bestuurderschap en kosten van schulden en anderzijds uit werkingskosten in het kader van de kostendelende overeenkomst. KBC Ancora richtte met Cera een kostendelende overeenkomst op met het oog op een kostenefficiënte werking voor beide partijen.  

De volgende tabellen geven een overzicht van de evolutie van de opbrengsten en kosten die KBC Ancora de afgelopen boekjaren realiseerde. 

Resultaat KBC Ancora
(in miljoen euro)
Boekjaar
2019/2020
Boekjaar
2018/2019
Boekjaar
2017/2018
Opbrengsten 77,6 271,4 232,7
Dividenden uit financiële vaste activa 77,5 271,3 232,5
Andere opbrengsten 0,0 0,0 0,1
Kosten 16,7 17,6 17,6
Kosten van schulden 14,5 15,1 15,2
Diensten en diverse goederen 2,2 2,5 2,5
Andere kosten 0,0 0,0 0,0

Kasstromen

Onderstaande tabel geeft een beeld van de kasstromen over de afgelopen boekjaren.

Kasstroomtabel - indirecte methode
(in miljoen euro)
Boekjaar
2019/2020
Boekjaar
2018/2019
Boekjaar
2017/2018
Netto kasstroom 60,9 -19,5 10,6
Operationele activiteiten 60,9 253,7 215,0
Nettoresultaat 60,8 253,7 215,0
Wijziging nettowerkkapitaal 0,0 0,0 0,0
Investeringsactiviteiten 0,0 0,0 0,0
Financiële vaste activa 0,0 0,0 0,0
Financieringsactiviteiten 0,0 -273,2 -204,4
Financiële schulden 0,0 -32,0 0,0
Uitkering interim-dividend 0,0 -241,2 -204,4
 

Dividend en dividendrendement 

Eind augustus 2019 besliste de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutaire bestuurder van KBC Ancora, tot een dividendbeleid waarbij 90% van het voor uitkering vatbare recurrente resultaat van het boekjaar (i.e. na correctie voor eventuele uitzonderlijke resultaten en na verplichte aanleg van de wettelijke reserve) als (interim-)dividend zal worden uitgekeerd. Ten opzichte van de vroegere dividendpolitiek betekent dit een afname met 10%. Doordat KBC Ancora hierdoor meer liquide middelen binnen de vennootschap houdt, zullen de uitstaande financiële schulden sneller kunnen afgebouwd worden. Dit maakt de balans van KBC Ancora schokbestendiger en zal vanaf mei 2022, bij de eerstvolgende vervaldatum van een krediet (van 100 miljoen euro op een totaal van 343 miljoen euro), in principe resulteren in een snellere afname van de verschuldigde rentelasten.

 

 

Indien KBC Ancora in een boekjaar geen dividend ontvangt uit haar deelneming in KBC Groep, zal ook KBC Ancora geen dividend uitbetalen. Indien KBC Ancora in een daarop volgend boekjaar opnieuw KBC Groep-dividenden ontvangt, zal haar overgedragen resultaat verrekend worden bij de bepaling van de uitkeerbare winst.

De aangepaste dividendpolitiek zou in principe voor het eerst toepassing vinden op het interim-dividend dat (behoudens uitzonderlijke omstandigheden) begin juni 2020 betaalbaar zou gesteld worden. 
In de context van de COVID-19-pandemie die sinds het voorjaar van 2020 de wereld treft, besliste de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutaire bestuurder van KBC Ancora, begin april 2020 evenwel om af te wijken van deze aangepaste dividendpolitiek. Ze besliste om noch een interim-dividend uit te keren, noch een slotdividend voor te stellen over boekjaar 2019/2020. Deze beslissing volgde op de aankondiging door KBC Groep dat ze haar voorstel van slotdividend over boekjaar 2019 introk en afzag van de geplande inkoop van eigen aandelen. 
Zij weerspiegelt de keuze van de statutaire bestuurder om, zoals KBC Groep, een voorzichtige houding aan te nemen in de huidige uitzonderlijke omstandigheden.

Na toevoeging van het overgedragen resultaat van vorig boekjaar (0,8 miljoen euro), bedroeg het te bestemmen resultaat 61,6 miljoen euro. Aan de Algemene Vergadering van 30 oktober 2020 werd volgende resultaatbestemming voorgesteld:

  • een toevoeging van 3,0 miljoen euro (5% van de winst van het boekjaar) aan de wettelijke reserve
  • een toevoeging aan de beschikbare reserves van 57,8 miljoen euro
  • overdracht van het saldo van 0,8 miljoen euro (0,01 euro per aandeel) naar het volgende boekjaar.