Dividendpolitiek

Eind augustus 2019 besliste de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutair bestuurder van KBC Ancora, tot een dividendbeleid waarbij 90% van het voor uitkering vatbare recurrente resultaat van het boekjaar (i.e. na correctie voor eventuele uitzonderlijke resultaten en na verplichte aanleg van de wettelijke reserve) als (interim-)dividend zal worden uitgekeerd. Ten opzichte van de vroegere dividendpolitiek betekent dit een afname met 10%. 

Doordat KBC Ancora hierdoor meer liquide middelen binnen de vennootschap houdt, zullen de uitstaande financiële schulden sneller kunnen afgebouwd worden. Dit maakt de balans van KBC Ancora schokbestendiger en zal vanaf mei 2022, bij de eerstvolgende vervaldatum van een krediet (van 100 miljoen euro op een totaal van 343 miljoen euro), in principe resulteren in een snellere afname van de verschuldigde rentelasten.

Opgemerkt wordt dat:

  • indien KBC Ancora in een boekjaar geen dividend ontvangt uit haar deelneming in KBC Groep, ook KBC Ancora geen dividend zal uitbetalen. Indien KBC Ancora in een daarop volgend boekjaar opnieuw KBC Groep-dividenden ontvangt, zal haar overgedragen resultaat verrekend worden bij de bepaling van de uitkeerbare winst.
  • de aanleg van de wettelijke reserve geen economische kost uitmaakt voor de KBC Ancora-aandeelhouders. Het gedeelte van de winst dat door de verplichte aanleg van de wettelijke reserve niet kan worden uitgekeerd, blijft immers in het vermogen van KBC Ancora, wat zou moeten gereflecteerd worden in de koers van het KBC Ancora-aandeel (onrechtstreekse doorstroming). 
  • de werkingskosten van KBC Ancora, uitgedrukt in functie van de marktwaarde van haar vermogen, bijzonder laag uitvallen en beduidend lager zijn dan bijvoorbeeld de beheersvergoedingen die aangerekend worden bij BEVEKS of SICAVS.
  • bij een (gehele of gedeeltelijke) terugname van de waardevermindering, aangelegd in 2009 op de financiële vaste activa, zorgt KBC Ancora ervoor dat de impact van deze terugname op het uitkeerbare dividend geneutraliseerd wordt.

Geen dividend over boekjaar 2019/2020 omwille van uitzonderlijke omstandigheden

De aangepaste dividendpolitiek zou in principe voor het eerst toepassing vinden op het interim-dividend dat (behoudens uitzonderlijke omstandigheden) begin juni 2020 betaalbaar zou gesteld worden. 
In de context van de COVID-19-pandemie die sinds het voorjaar van 2020 de wereld treft, besliste de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutaire bestuurder van KBC Ancora, begin april 2020 evenwel om af te wijken van deze aangepaste dividendpolitiek. Ze besliste om noch een interim-dividend uit te keren, noch een slotdividend voor te stellen over boekjaar 2019/2020. Deze beslissing volgde op de aankondiging door KBC Groep dat ze haar voorstel van slotdividend over boekjaar 2019 introk en afzag van de geplande inkoop van eigen aandelen. 
Zij weerspiegelt de keuze van de statutaire bestuurder om, zoals KBC Groep, een voorzichtige houding aan te nemen in de huidige uitzonderlijke omstandigheden.